środa, 15 maja 2013

Ustawa śmieciowa


USTAWA
z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw:
1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991,
str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 26);
2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.
4, str. 228);
3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z
22.11.2008, str. 3–30).”;


2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 1. Ustawa określa:
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące
utrzymania czystości i porządku;
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622.
Opracowano na podstawie:
Dz. U. 2011
Nr 152, poz. 897, Nr
171, poz. 1016, Nr
224, poz. 1337.

2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi
w zakresie uregulowanym w ustawie.”;
3) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi
w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010
r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.3)).”;
4) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
5) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie
tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub
wspólnych z innymi gminami:
a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub
powoduje nadmierne koszty,
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania
zwłok zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych;
3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację
zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości;
5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące
co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji;
6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców
gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203,
poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678 i Nr 138, poz. 809.
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych;
7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania;
8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informacje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę,
oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej
gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają
na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie
świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o
którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i
adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem
godzin przyjmowania odpadów;
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn.
zm.4)), zawierające:
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 66 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i
adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie danej gminy;
10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych,
d) liczby mieszkańców,
e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których
gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.
6 ust. 6–12,
f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
gminy,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy;
11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,
w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów
zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych na chodniku;
12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które
są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez
względu na kategorię tych dróg;
13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe
w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
14) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych
zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w tym zakresie;
16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których
mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy,
w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe
organy tego związku.”;
6) po art. 3 dodaje się art. 3a–3c w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania
i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, są obowiązane do:
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie
budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, lub
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał
lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r.
Nr 106, poz. 675), lub
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał
lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.5)).
2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy
się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany
wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór
koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie,
utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych.
3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym
w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.6)).
Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, meta-
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz.
1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484.
li, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej
70% wagowo.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana
osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę
osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;
2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się
koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia
przez każdą gminę.
Art. 3c. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które
gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach,
uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych
w ust. 1;
2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące
liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy
udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.”;
7) w art. 4:
a) w ust. 2:
– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także
odpadów zielonych”,
– uchyla się pkt 4,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia
tego planu.”;
8) użyty w art. 4 ust. 2 pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i lit. b, art. 5 ust. 1
pkt 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 6 ust. 7 pkt 4 w różnym przypadku wyraz
„urządzenia” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „pojemniki”;
9) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.
1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych,
jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące
teren zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), ustalone
przez Ministra Obrony Narodowej, mogą nie zawierać umowy na
odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku jednostka organizacyjna
jest obowiązana do samodzielnego i zgodnego z regulaminem
pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie zamkniętym.”;
10) w art. 6a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane
obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania
się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany
za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju nieczystości
ciekłych oraz uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wysokość
opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez
gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zagospodarowywania
nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.”;
11) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę
Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować
przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów.
2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad
10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa
miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod
uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie
oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o
których mowa w ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych
sektorów.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w szczególności:
1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych;
2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od
właścicieli nieruchomości;
3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością
objętą zamówieniem;
5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Art. 6e. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały
wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust.
1.
Art. 6f. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym
w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1,
umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent
miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg,
o którym mowa w art. 6d ust. 1. W celu zapewnienia odbierania
odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia
przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej
ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Art. 6g. Do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym
w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani
ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Art. 6i. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1
– za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje
mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2
– za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały
odpady komunalne.
Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada
gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość,
o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o
której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1–3.
5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy
może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na
mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z
ust. 1, 2 albo 3.
Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustali stawkę takiej opłaty;
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają
odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Art. 6l. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki
miejscowe.
Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Art. 6n. 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia
oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację
o terminach i miejscu składania deklaracji.
2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić
wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Art. 6p. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości
niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta
określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Art. 6q. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Art. 6r. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokość cen za te usługi.
Art. 6s. W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości
jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych,
na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.”;
12) w art. 7:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
,,3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji
zadań.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców
oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.”;
13) w art. 8 uchyla się ust. 2, 2b i 4;
14) uchyla się art. 8b;
15) w art. 9:
a) uchyla się ust. 1a,
b) w ust. 1c uchyla się pkt 3;
16) uchyla się art. 9a;
17) po rozdziale 4 dodaje się rozdziały 4a–4d w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych
Art. 9b. 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumie©
Kancelaria Sejmu s. 13/13

niu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”,
prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy
ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych
nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn.
zm.7)), która może stanowić część innych baz danych z zakresu
ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.
4. W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki
numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.
Art. 9c. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie,
na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości.
2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na
pisemny wniosek przedsiębiorcy.
3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki
numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty
skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych
do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej
treści:
„Oświadczam, że:
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501,
z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz.
1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pełnionej funkcji.
6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru,
nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do
rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
Art. 9d. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia
jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy
magazynowo-transportowej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,
kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Art. 9e. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią po©
Kancelaria Sejmu s. 15/15

stępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych.
2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości.
Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f
ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej
ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do osiągnięcia
w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych
przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.
Art. 9h. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f
ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej
ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany przekazać
właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne,
rachunek, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Art. 9i. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu
odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni
od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek
o wykreślenie z rejestru.
Art. 9j. 1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.
2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy
wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej na terenie gminy objętej
wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych
dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości;
4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
do instalacji innych niż regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych;
5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której
mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania
odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o
którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym
nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.
Art. 9k. W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna
odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze
decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na okres 3 lat.
Art. 9l. 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych
jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją
działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.
2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych
w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami. Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza,
jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej instalacji
odpady.
Art. 9m. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych
jest obowiązany, na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
przedstawić kalkulację kosztów zagospodarowania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.
Rozdział 4b
Sprawozdawczość
Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w terminie do końca miesiąca następującego po
kwartale, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania,
wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane
odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane
odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady
komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w
art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z
wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić
w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, dołącza do sprawozdania wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym
sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych
oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te
uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości,
a także adres nieruchomości.
Art. 9o. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest
obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w terminie do końca miesiąca następującego po
kwartale, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych
z obszaru danej gminy;
2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych,
wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały
przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane
nieczystości ciekłe.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym
sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub
wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę
oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Art. 9p. 1. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym
mowa w art. 9n ust. 1 lub art. 9o ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, prowadzącego regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza
odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby
ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających
osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
2. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał
sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie
14 dni.
Art. 9q. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do
31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z
obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie
ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do
której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane
odpady komunalne;
4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady
komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych
z obszaru danej gminy.
4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem
obowiązków, o których mowa w art. 3b i art. 3c.
Art. 9r. 1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska
weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w
art. 9q ust. 1.
2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1,
jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki
inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.
Art. 9s. 1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do
spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po
roku, którego dotyczy.
20/20

3. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z
obszaru danego województwa odpadów komunalnych i sposobie
ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji,
do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
i sposobie ich zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane
odpady komunalne;
4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
5) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych
z obszaru danego województwa.
4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie,
minister właściwy do spraw środowiska wzywa marszałka województwa,
który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub
poprawienia w terminie 30 dni.
Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art.
9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia
sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej
kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
Rozdział 4c
Kontrola
Art. 9u. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i
art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.8)).
Art. 9v. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem
do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli
jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr
119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695.
21/21

2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy
miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia
kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności
kontrolnych.
Art. 9w. 1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę nad prowadzącym
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w
zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i
art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Rozdział 4d
Kary pieniężne
Art. 9x. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który:
1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy
miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu
do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania
działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w
wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej
w wysokości od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony
przypadek;
4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art.
9n – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5
000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art.
9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy
dzień opóźnienia.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie działa na podstawie umowy, o której mowa
w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z
wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, i który nie wykonuje
obowiązku określonego w art. 9g – podlega karze pieniężnej, obliczonej
odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami;
22/22

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn
stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy
odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Art. 9y. 1. Gminna jednostka organizacyjna, która:
1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania
działalności, o którym mowa w art. 9k – podlega karze pieniężnej
w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania
działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy
kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w
wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej
w wysokości od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony
przypadek;
4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art.
9n – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5
000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art.
9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy
dzień opóźnienia.
2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku
określonego w art. 9g – podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie
dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób
określony w art. 9x ust. 3.
Art. 9z. 1. Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy
dzień opóźnienia.
23/23

2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b
lub art. 3c – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla
wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami;
2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób
określony w art. 9x ust. 3.
4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d
ust. 1 – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do
50 000 zł.
5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez
związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w
ust. 1, 2 i 4, podlega ten związek.
Art. 9za. Prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który:
1) odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki
odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej
w wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów;
2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania z podmiotem odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi –
podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
3) nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego
odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej
obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
– podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
Art. 9zb. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w
drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze
względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1,
2 i 4 oraz art. 9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska.
3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji,
może zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4,
lub je umorzyć.
24/24

Art. 9zc. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa
w art. 9x ust. 1 pkt 2–4, art. 9y ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z ust. 4, właściwy
organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres
naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
Art. 9zd. 1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić
tę karę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna.
2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których
mowa w art. 9x ust. 1 i 2, stanowią dochód gminy.
3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację
wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami wnoszą kary pieniężne na rachunek
bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Art. 9ze. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o zawieszenie
zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 1,
2 i 4.
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę
kary pieniężnej na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych,
nie dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku przedstawienia
przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych
działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia
tej kary.
3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega
umorzeniu; w przypadku nieusunięcia przyczyn kara ta podlega
ściągnięciu.
Art. 9zf. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi
miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.
Nr 44, poz. 287, z późn. zm.9)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.10));”.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz.
493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070, z
2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 122, poz. 695.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622 i Nr 152,
poz. 897.
25/25

Art. 3.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.11)) w art. 401 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także:
1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie
art. 80 ust. 1–9 tej ustawy;
2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z
ust, 1, 2 i 4 oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.12)).”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 3:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z
terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek
handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter
lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających
do obrotu żywność;”,
b) po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:
„8b) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin
odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk,
z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;”,
c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie, w wyniku którego
niebędące odpadami produkty lub ich części są ponownie wykorzystywane
do tego samego celu, do którego były przeznaczone;”,
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr
119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695.
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622 i Nr 152,
poz. 897.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz.
1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678 i Nr 138, poz. 809.
26/26

d) po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:
„13a) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;
13b) przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk
polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego
produkty lub ich części, które stały się odpadami, są przygotowywane
do ponownego wykorzystywania bez innych czynności przetwarzania
wstępnego;”,
e) po pkt 15 dodaje się pkt 15a–15c w brzmieniu:
„15a) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach
którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu
przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;
15b) regionie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to
określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący
co najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami
komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców;
15c) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie
się przez to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający
wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów
komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
c) składowanie odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż
15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych;”;
2) w art. 9:
a) ust. 3–4 otrzymują brzmienie:
„3. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem
województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust.
4.
3a. Zakazuje się przywozu na obszar województwa, w celu stosowania
komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych poza obszarem tego
województwa, z zastrzeżeniem ust. 4.
27/27

4. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa
innego niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość
od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza
niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego
województwa.”,
b) uchyla się ust. 4a,
c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Zakazuje się zbierania oraz przetwarzania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odpadów zielonych,
3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania
– poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone.
7. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi
odpadów, o których mowa w ust. 6, wytworzonych poza obszarem
tego regionu.”;
3) w art. 10 uchyla się ust. 2;
4) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa
i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady
bliskości, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji
gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony
środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami
oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zwane dalej „planami
gospodarki odpadami”.
2. Plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z polityką ekologiczną
państwa.
3. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny
z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji
zawartych w nim celów.
4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na
obszarze, dla którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych
na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających
biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.
5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu
powstawaniu odpadów.
6. Plany gospodarki odpadami zawierają:
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze,
dla którego jest sporządzany plan, w tym informacje dotyczące:
a) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
28/28

b) środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów
i oceny ich użyteczności,
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym
procesom odzysku, w tym w instalacjach położonych
poza terytorium kraju,
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym
procesom unieszkodliwiania, w tym w instalacjach
położonych poza terytorium kraju,
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym
zbierania odpadów,
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji
do przetwarzania odpadów, w tym olejów odpadowych i
innych odpadów niebezpiecznych,
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami,
w tym, uwzględniając położenie geograficzne, sytuację
demograficzną i gospodarczą, warunki glebowe, hydrogeologiczne
i hydrologiczne, ocenę potrzeb:
– tworzenia nowych lub zmiany istniejących systemów
zbierania odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury
służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie
z zasadą bliskości,
– zamknięcia obiektów przeznaczonych do gospodarowania
odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w
tym zmiany wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;
3) cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem
terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania
powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska
odpadów;
4) określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki
odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których
mowa w pkt 3, w tym:
a) działań w zakresie gospodarki odpadami, wraz z określeniem
planowanych technologii i metod postępowania,
b) działań w zakresie postępowania z odpadami powodującymi
problemy w zakresie gospodarki odpadami, w tym
środków zachęcających do selektywnego zbierania bioodpadów
w celu kompostowania oraz przetwarzania ich
w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia
ludzi,
c) rozwiązań dotyczących postępowania z olejami odpadowymi
i innymi odpadami niebezpiecznymi;
29/29

5) określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych
do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych
przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów;
6) harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców
i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych
kierunków działań, o których mowa w pkt 4;
7) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki
odpadami na środowisko;
8) określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający
ocenę stanu realizacji zadań określonych w planie
gospodarki odpadami;
9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.
7. W przypadku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania
planu gospodarki odpadami na środowisko podsumowanie, o którym
mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.14)), a
w przypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia – uzasadnienie,
o którym mowa w art. 42 pkt 2 tej ustawy, stanowi załącznik do
planu.
8. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają także:
1) określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi,
wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;
2) wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej
obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w
przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii
lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;
3) plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych niespełniających wymagań ochrony
środowiska, których modernizacja nie jest możliwa
z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn
ekonomicznych.
9. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, z uwzględnieniem
uwarunkowań geograficznych i obszaru, dla którego jest sporządzany
plan, informacje dotyczące w szczególności:
1) organizacji działań związanych z gospodarowaniem odpadami,
w tym opis podziału zadań pomiędzy podmioty publiczne
i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami;
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr
119, poz. 804 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz.
766 i Nr 135, poz. 789.
30/30

2) oceny użyteczności i przydatności stosowania instrumentów
ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązania problemów
związanych z gospodarką odpadami,
z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego
funkcjonowania rynku wewnętrznego;
3) kampanii informacyjnych i innych sposobów informowania
społeczeństwa lub określonej grupy osób w zakresie gospodarki
odpadami.
10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania
dla odpadów powstających z tych procesów, kierując się koniecznością
zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska, a także potrzebą zapobiegania nieprawidłowościom
przy przetwarzaniu odpadów.”;
5) po art. 14 dodaje się art. 14a–14d w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami,
którego projekt, opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej, przedkłada minister właściwy
do spraw środowiska.
2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami,
którego projekt przedkłada zarząd województwa.
3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw ochrony środowiska wojewódzki plan gospodarki odpadami
w terminie miesiąca od dnia jego uchwalenia.
Art. 14b. 1. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje
się przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
planu gospodarki odpadami na środowisko organ opracowujący
projekt planu jest obowiązany zapewnić udział społeczeństwa,
na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1.
3. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu
przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa,
niebędących członkami związków międzygminnych,
oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie
związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej.
4. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
przez podmioty, o których mowa w ust. 3, zarząd województwa
przekazuje projekt planu do zaopiniowania ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.
31/31

5. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, wyrażają opinie w terminie
2 miesięcy od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w
tym terminie uznaje się za brak uwag.
Art. 14c. 1. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż
raz na 6 lat.
2. Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami sejmikowi województwa,
nie później niż na miesiąc przed upływem terminu jego aktualizacji.
3. Do aktualizacji planów gospodarki odpadami stosuje się odpowiednio
przepisy art. 14a i art. 14b.
Art. 14d. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji,
kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania planów
gospodarki odpadami.”;
6) art. 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„Art. 15. 1. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.
2. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami określa:
1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi
oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi
tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku
gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie
może przyjmować odpadów z innych przyczyn;
3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
niespełniające wymagań ochrony środowiska, których
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub
nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.
3. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami jest aktem prawa miejscowego.
Art. 16. 1. Z realizacji planów gospodarki odpadami sporządza się sprawozdania,
obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na
dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem
sprawozdawczym”.15)
2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami zawierają
informacje dotyczące realizacji postanowień tych planów, ocenę
stanu gospodarki odpadami oraz ocenę stanu realizacji zadań i celów.
15) Pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje lata 2011–2013 (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, art.
18).
32/32

3. Sprawozdanie z realizacji:
1) krajowego planu gospodarki odpadami – przygotowuje
i przedkłada Radzie Ministrów minister właściwy do spraw
środowiska, w terminie 18 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego;
2) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – przygotowuje
i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu
do spraw środowiska zarząd województwa,
w terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania
sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania
tych sprawozdań.”;
7) uchyla się art. 16a;
8) uchyla się art. 79a.
Art. 5.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.16)) w art. 3 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w art.
17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.17)) oraz
w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.18));”;
2) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,”.
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.
17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011
r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809 i Nr 152, poz. 897.
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr
119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695 i
Nr 152, poz. 897.
33/33

Art. 6.
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.19)) w załączniku do ustawy:
1) w części I w ust. 36 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
1 2 3 4
„9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
50 zł”;
2) w części III uchyla się ust. 41.
Art. 7.
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227
oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.20)) –
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;”.
Art. 8.
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.21))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21 w ust. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.22)) – o
19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz.
859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz.
1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.
120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i
Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz.
768 i Nr 149, poz. 887.
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622 i Nr 152,
poz. 897.
21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr
119, poz. 804 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz.
766 i Nr 135, poz. 789.
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622 i Nr 152,
poz. 897.
34/34

wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego
rejestru;”;
2) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 uchyla się lit. b.
Art. 9.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79,
poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) decyzje związane z gospodarką odpadami – decyzje, o których mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z późn. zm.23));”
b) w pkt 24 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;”;
2) w art. 9:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz
baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być
zaopatrzone w informację o ich pojemności, zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalającym,
na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych,
wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o
ich pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2010 str. 3–7).”,
b) uchyla się ust. 6 i 7.
Art. 10.
1. Rady gmin są obowiązane podjąć, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art.
6r ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwał w
tym terminie, wojewoda wzywa ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na
ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej
sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje
skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego.
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz.
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr
119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695 i
Nr 152, poz. 897.
35/35

2. Uchwały i zarządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą wejść w życie później
niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Uchwały podjęte na podstawie art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał albo zarządzeń,
o których mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, chyba że rada gminy uchyli uchwałę.
4. Do dnia wejścia w życie uchwał albo zarządzeń, o których mowa w ust. 1, nie
dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gmina nie
jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
o których mowa w art. 6c ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 11.
1. Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z
gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów
komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy zmienianej w art. 1, w okresie
obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.
2. Właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, do pierwszej deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w
art. 6m ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany dołączyć kopię umowy,
o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1,
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest
obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
4. W okresie, w którym właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, jest
zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
nie jest obowiązana do odbierania od niego odpadów komunalnych.
Art. 12.
W uchwale, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, rada gminy
określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1.
Art. 13.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany przeprowadzić, w sposób
zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli
nieruchomości, określonych w uchwałach, o których mowa w art. 6k ust. 1, art.
6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 14.
1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność
36/36

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej
za wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 15.
Gminne jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
są obowiązane dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 16.
1. Sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.
2. W uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
uwzględnia się funkcjonujące na terenie województwa instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają wymagania
dotyczące regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
3. W przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed
dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację
tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.
Art. 17.
Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami,
które zostały przyjęte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu
dotychczasowym, stają się odpowiednio krajowym planem gospodarki odpadami
i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami w rozumieniu przepisów ustawy
zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 18.
Pierwszy okres sprawozdawczy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje lata 2011–2013.
Art. 19.
W przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako
zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła
37/37

się przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisów art. 3a ustawy zmienianej w art.
1 nie stosuje się.
Art. 20.
Do dnia wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 4, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli
nieruchomości do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy
zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy
zmienianej w art. 4.
Art. 21.
1. Pierwsze sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1 i art. 9o ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, składa się za I kwartał 2012 r.
2. Pierwsze sprawozdania, o których mowa w art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, składa się za rok 2012.
Art. 22.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed
dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie
zmienianej w art. 1.
3. Uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał rad gmin wydanych na
podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 23.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust.
1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3, który wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2013 r.;
3) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który wchodzi w życie z
dniem 1 lipca 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz