środa, 15 maja 2013

Ustawa śmieciowa


USTAWA
z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw:
1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991,
str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 26);
2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.
4, str. 228);
3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z
22.11.2008, str. 3–30).”;