wtorek, 4 września 2012

Rozporządzenie MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r.
Pozycja 6
R O Z P O R ZĄ D Z E N I E
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Na podstawie art. 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1144 oraz z 2011 r. Nr 97, poz. 562 i Nr 189, poz. 1127) w § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczniu lub kwietniu;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: lutym lub lipcu;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczniu, maju lub wrześniu;
4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.”;
2) uchyla się ust. 1a.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161,
poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228,
Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368.

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r.
Pozycja 5
R O Z P O R ZĄ D Z E N I E
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Na podstawie art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych, ustala się na 2,72.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej,
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1604).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63,
poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO sygn. akt K 33/11


DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r.
Poz. 473
WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
sygn. akt K 33/11
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marek Zubik – przewodniczący,
Stanisław Biernat,
Zbigniew Cieślak,
Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca,
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 kwietnia
2012 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:
1) art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.),
2) art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 16 września 2011 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5
ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. powołanej w punkcie 1
– z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji,
orzeka:
1) art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) przez to, że do art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565
i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195) dodaje ust. 1a,
2) art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 16 września 2011 r. powołanej w punkcie 1 przez to, że nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3
ustawy z 6 września 2001 r. powołanej w punkcie 1
– są niezgodne z art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Marek Zubik
Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak
Małgorzata Pyziak-Szafnicka Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz